Wypisy i wyrysy z operatu Ewidencji Gruntów i Budynków

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (Pobierz formularz EGiB).

Opłaty

Zgodnie z ustawą – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

 1. Opłaty za sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków:
  1. a) stawki podstawowe określone w tabeli nr 11 załącznika do ustawy.
 1. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać postawę prawną upoważniającą do nieodpłatnego ich pozyskania.
 1. Nieodpłatne wypisy i wyrysy:

  Zgodnie z art. 40b ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzone i wydawane na żądanie:

 1. prokuratury,
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  1. – ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  2. – przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  3. – przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
 1. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO), podpisany cyfrowo.
 1. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest pocztą na wniosek zainteresowanego.
 1. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w Sali Obsługi Klienta – wyłącznie za pomocą kart płatniczych.
 1. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, tytułem: Dokument Obliczenia Opłaty nr…………../ rok
 1. Odbiór dokumentów następuje po dokonaniu opłaty.
 1. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

Konto na które należy dokonywać opłaty za wnioskowane wyrysy i wypisy:

PKO BP 90 1020 1332 0000 1002 0385 5004

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok.

 1. Wnioski można składać:
  1. osobiście – Sala Obsługi Klienta pok. 208
  2. tradycyjną pocztą,
 1. 2. Składanie podań drogą elektroniczną:

Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ePUAP organu – podstawa prawna: art. 63 § 1 i § 3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin i sposób realizacji

 • wypisy z rejestru gruntów (do celów prawnych; uproszczony; bez danych osobowych), wypisy z rejestru/kartoteki budynków i lokali oraz wypisy z wykazu działek i wykazu podmiotów – 1 – 3 dni,
 • wyrys i wypis (opis i mapa) – do 14 dni,
 • kopia lub wydruk z mapy ewidencyjnej – 1 – 3 dni,

Udostępnianie w postaci drukowanej lub elektronicznej (w formacie PDF dla celów informacyjnych).

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

W przypadku rozbieżności w danych z dokumentami przedłożonymi w PODGiK niezbędnym będzie sporządzenie wyjaśnienia do celów prawnych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niewielkich zmian informację zamieszcza się na realizowanym wyrysie.

Tryb odwoławczy

 1. W przypadku odmowy wydania wypisu z operatu ewidencyjnego – wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.
 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty – wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie. Decyzję wydaje starosta powiatu białostockiego.

Uwagi

 1. Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli/władających nieruchomościami, zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem/władającym nieruchomością, wymaga wskazania interesu prawnego.
 1. Wypisy z kartotek budynków/lokali nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków. Wypisy z rejestrów/budynków/lokali o niepełnej treści nie zawierają danych o podmiocie ewidencji gruntów i budynków.

Wypisy oraz wyrysy do celów informacyjnych (w formacie PDF) na życzenie wnioskodawcy mogą być udostępnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą (ESO) lub na informatycznym nośniku danych. Warunkiem odbioru zamówionych dokumentów przez ESO jest:

 1. posiadanie konta na platformie ePUAP,
 2. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,
 3. wielkość zamówionych danych nie może przekroczyć 5 MB

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. DZ.U. z 2016 r., poz.1034).
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków

ul. Branickiego 13
15-085 Białystok

(85) 740 63 92

pok. 208 – Sala Obsługi Klienta