Materiały przechowywane w zasobie

W Ośrodku znajduje się część Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zawierająca materiały dotyczące terenu powiatu białostockiego. Są to:

 • numeryczne mapy zasadnicze terenu miast oraz miejscowości będących siedzibami gmin,
 • bazy danych BDOT500 dla części obrębów powiatu białostockiego,
 • bazy danych GESUT dla części obrębów powiatu białostockiego,
 • materiały dotyczące osnów geodezyjnych w tym – opisy topograficzne punktów, współrzędne poziomych podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych w tym III klasy oraz osnów pomiarowych w układach „65” , „2000”.
 • opisy i współrzędne osnów I i II klasy – poziomych i wysokościowych,
 • analogowe mapy zasadnicze jako materiał archiwalny oraz materiały z ich zakładania i bieżącej aktualizacji, dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe przy zakładaniu, modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty z ustalenia stanu władania, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych,
 • dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w wyniku scaleń i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych,
 • mapy zasadnicze w skali 1:2000 pierworysy i matryce – dla terenów wiejskich
 • mapy zasadnicze w skali 1:500 i 1:1000 pierworysy, matryce oraz mapy ewidencyjne w skali 1: 5000,
 • przedwojenne plany scaleniowe o charakterze archiwalnym wykorzystywane na potrzeby opracowań prawnych, postępowań modernizacyjnych zgłaszanych w PODGiK w Białymstoku,
 • ortofotomapa terenu powiatu białostockiego,
 • inne dokumenty złożone do PZG i K,
 • mapy glebowo – rolnicze,
 • przedwojenne plany scaleniowe,