Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku, stosownie do „Instrukcji określającej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 207/2012 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego, informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

W przypadku zainteresowania przejęciem składnika majątku wymienionego tabeli, należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z wymogami określonymi w Rodziale 4 § 35 w/w Instrukcji kierowany do Dyrektora PODGiK na adres 15-213 Białystok Mickiewicza 3, w terminie do dnia 23.11.2017.r. z dopiskiem „wniosek o bezpłatne przekazanie mienia”. Pobierz załącznik