Działy PODGiK

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków

 • Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej;
 • Utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 • Archiwizacja baz danych ewidencyjnych
 • Udostępnianie danych ewidencyjnych w postaci:
  • wypisów z rejestrów, kartotek, wykazów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej,
  • kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
  • plików komputerowych w formatach zgodnych z obowiązującymi standardami wymiany danych ewidencyjnych;
  • usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnianiem;
 • Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
 • Przyjmowanie dokumentów skutkujących zmianami w operacie ewidencji gruntów i budynków:
  • odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych,
  • zawiadomień o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej,
  • odpisów aktów notarialnych,
  • odpisów aktów poświadczeń dziedziczenia,
  • ostatecznych decyzji administracyjnych – skutkujących zmianą zapisów w bazie ewidencji gruntów i budynków,
  • opracowań geodezyjno-kartograficznych, skutkujących zmianami w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • Rejestracja umów dzierżawy gospodarstw rolnych na potrzeby KRUS,

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków

(85) 740 63 92

(85) 740 63 92

ul. Branickiego 13
15-085 Białystok

pok. 208

Narady koordynacyjne - obsługa techniczna

Narady Koordynacyjne prowadzi przewodniczący Narad Koordynacyjnych wyznaczony i upoważniony przez Starostę Powiatu Białostockiego.

Czas pracy

Narady koordynacyjne odbywają się w środę (z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w ten dzień) w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, pok. 60.

Przyjmowanie wniosków dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: Białystok ul. Mickiewicza 3, pok. 53 i 62 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Wniosek o uzgodnienie wraz z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zamieszczoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej, składa inwestor lub projektant.

Narady koordynacyjne odbywają się w sposób tradycyjny, w formie spotkań zawiadomionych uczestników w ustalonym terminie.

Opłatę za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wnosi się przed terminem wyznaczonej narady koordynacyjnej na rachunek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku:

PKO BP 90 1020 1332 0000 1002 0385 5004

Dowód wpłaty należy okazać osobiście w p. technicznej obsługi narad koordynacyjnych lub przesłać na adres e–mail.

Narady koordynacyjne – obsługa techniczna

(85) 743 94 24

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

pok. 53

Dział Obsługi Numerycznych Baz Danych

Pracownicy Działu aktualizują bazy danych BDOT500, GESUT, numeryczne mapy zasadnicze, mapy zasadnicze w postaci hybrydowej, numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków oraz gromadzą przekazywane przez wykonawców prac geodezyjnych dane wektorowe realizowane na wszystkich 449 obrębach geodezyjnych powiatu białostockiego.

Dział Obsługi Numerycznych Baz danych poza tym również:

 • Udostępnia dane opisowe i kartograficzne w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zakresem obszarowym.
 • Dokonuje analizy spójności topologicznej przekazywanych danych z bazami danych już funkcjonującymi w PODGiK.
 • Dokonuje weryfikacji przekazywanych baz danych opracowań realizowanych w ramach zamówień starosty powiatu białostockiego, Powiatowego Zarządu Dróg, Wojewódzkiego Zarządu Dróg, GUGiK, GDDKiA, itd.
 • Prowadzi bazy danych Państwowego Rejestru Granic, bazy danych podstawowych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych.
 • Sprawuje nadzór nad poprawnością funkcjonowania aktualizowanych baz danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Współdziała z Wykonawstwem geodezyjnym w ramach realizacji dużych projektów z UE i RPO województwa podlaskiego.

Dział Obsługi Numerycznych Baz Danych

(85) 743 94 21

pikiety.txt@gmail.com – przekazywanie danych do zasilenia numerycznych baz danych

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Dział Obsługi Klienta, PZGiK oraz Obsługi Kancelaryjnej

Dział Obsługi Klienta, PZGiK oraz Obsługi Kancelaryjnej:

 • Przyjmuje i udziela informacji w związku z wpływającymi drogą internetową zgłoszeniami prac geodezyjnych,
 • Nalicza i weryfikuje opłaty za udostępniane dane geodezyjne,
 • Wystawia licencję na wykorzystanie danych w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych.
 • Udostępnia dane i informacje z PZGiK w postaci wydruków lub kopii map zasadniczych, ewidencyjnych oraz innych dokumentów zgodnie ze złożonymi wnioskami.
 • Uczestniczy przy sporządzaniu sprawozdań dla WGKiN, GUGIK, PWINGiK, oraz innych uprawnionych jednostek.
 • Prowadzi pełną obsługę Kancelaryjną Ośrodka oraz realizuje zapisy ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym

Sekretariat

(85) 743 94 11

(85) 743 94 11

Dział Obsługi PZGiK

Mapy do celów opiniodawczych, zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych

(85) 743 94 36

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

pok. 61

Filia PODGiK w Łapach

Filia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łapach realizuje czynności dla obszaru gmin: Łapy, Suraż i Poświętne.

Filia PODGiK w Łapach

(85) 715 23 82

(85) 715 23 82

ul. Bohaterów Westerplatte 8
18-100 Łapy