Dział Obsługi Numerycznych Baz Danych

Dział Obsługi Numerycznych baz danych aktualizuje bazy danych BDOT500, GESUT, numeryczne mapy zasadnicze, mapy zasadnicze w postaci hybrydowej, numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków oraz gromadzi przekazywane przez wykonawców prac geodezyjnych dane wektorowe realizowane na wszystkich 449 obrębach geodezyjnych powiatu białostockiego.

Dział Obsługi Numerycznych Baz danych poza tym również:

  • Udostępnia dane opisowe i kartograficzne w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz zakresem obszarowym.
  • Dokonuje analizy spójności topologicznej przekazywanych danych z bazami danych już funkcjonującymi w PODGiK.
  • Dokonuje weryfikacji przekazywanych baz danych opracowań realizowanych w ramach zamówień starosty powiatu białostockiego, Powiatowego Zarządu Dróg, Wojewódzkiego Zarządu Dróg, GUGiK, GDDKiA, itd.
  • Prowadzi bazy danych Państwowego Rejestru Granic, bazy danych podstawowych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych.
  • Sprawuje nadzór nad poprawnością funkcjonowania aktualizowanych baz danych ewidencji gruntów i budynków.
  • Współdziała z Wykonawstwem geodezyjnym w ramach realizacji dużych projektów z UE i RPO województwa podlaskiego.

Dział Obsługi Numerycznych Baz Danych

(85) 743 94 21

pikiety.txt@gmail.com – przekazywanie danych do zasilenia numerycznych baz danych

ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok