Dział Ewidencji Gruntów i Budynków

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzi następujące czynności:

 • Utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej;
 • Utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
 • Archiwizacja baz danych ewidencyjnych
 • Udostępnianie danych ewidencyjnych w postaci:
  • wypisów z rejestrów, kartotek, wykazów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej,
  • kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
  • plików komputerowych w formatach zgodnych z obowiązującymi standardami wymiany danych ewidencyjnych;
  • usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnianiem;
 • Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
 • Przyjmowanie dokumentów skutkujących zmianami w operacie ewidencji gruntów i budynków:
  • odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych,
  • zawiadomień o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej,
  • odpisów aktów notarialnych,
  • odpisów aktów poświadczeń dziedziczenia,
  • ostatecznych decyzji administracyjnych – skutkujących zmianą zapisów w bazie ewidencji gruntów i budynków,
  • opracowań geodezyjno-kartograficznych, skutkujących zmianami w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • Rejestracja umów dzierżawy gospodarstw rolnych na potrzeby KRUS,

Dział Ewidencji Gruntów i Budynków

(85) 740 63 92

ul. Branickiego 13
15-085 Białystok

pok. 208