Dokumenty do pobrania

Kliknij ikonę      aby pobrać dokument w formacie .DOC,      w formacie .XLS,      w formacie .PDF lub      dla formatu .ZIP

Wzory

 • Wzór arkusza danych ewidencyjnych budynku

 • Wzór arkusza wykazu zmian danych ewidencyjnych budynku

Wnioski

 • Wniosek P – o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

 • Wniosek P1 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

 • Wniosek P2 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

 • Wniosek P2a – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB – projektanci

 • Wniosek P3 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej

 • Wniosek P4 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

 • Wniosek P5 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT

 • Wniosek P6 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG

 • Wniosek P7 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500

 • Wniosek P8 – Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów

 • Wniosek EGiB o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków

 • Wniosek ZG – Zgłoszenie prac geodezyjnych

 • Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

 • Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 • Licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych objętych obowiązkiem zgłoszenia

 • Licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu

 • Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

 • Wniosek o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • Wniosek o zarejestrowanie / wyrejestrowanie dzierżawy

 • Wniosek o anulowanie / przedłużenie pracy geodezyjnej

 • Wniosek o wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków

 • Geoportal – wniosek o założenie kontaKomornik sądowy + wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 • Geoportal – wniosek o założenie konta – Rzeczoznawca majątkowy

Pozostałe

 • Wykaz planów scaleniowych

 • Wytyczne do wykonania prac geodezyjnych w obrębach, dla których prowadzona jest ewidencja budynków

 • Umowa – dostęp do Geoportalu powiatowego

 • Menu, warstwy i zasady wymiany danych, przesyłanie danych do PODGiK

 • Informacje dotyczące funkcjonujących opracowań numerycznych na obszarze powiatu białostockiego

 • Komunikat w sprawie rozporządzenia

 • Zarządzenie nr 14/2014 STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych

 • Pismo Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniające, do których dokumentów należy stosować klauzule: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”

 • Klauzula informacyjna zbiory EGiB, PZGiK

 • Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

 • Instrukcja automatycznego generowania i korzystania z danych z zasobu PODGiK