Aktualności

W związku z dobiegającym terminem zakończenia prac nad tworzeniem baz GESUT dla obszarów miast powiatu białostockiego, od dnia 1 lipca 2017 obowiązują nowe zasady aktualizowania bazy GESUT. Wykonawcy robót geodezyjnych winni przekazywać nowo pomierzone i aktualizowane elementy sieci uzbrojenia terenu w formacie plików wsadowych do...

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku ogłasza kolejny nabór na wolne stanowisko pracy inspektor w Dziale Technicznej Obsługi Ewidencji Gruntów i Budynków. Szczegóły pod adresem: http://bip.podgik.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/nabornawolnestanowiska/2017/...

W związku z koniecznością archiwizacji oraz wprowadzeniem zmian we wzorcach i prowadzonych bazach danych obsługiwanych przez PODGiK, ośrodek W dniu 30 grudnia 2016 roku czynny będzie do godziny 12.00....

W związku z rozpoczęciem obsługi realizacji zadań z projektu GUGiK, a dotyczących: [unordered_list style='circle' number_type='circle_number' animate='no' font_weight='normal'] konwersji baz danych EG i B do ZS i N II utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla miast powiatu białostockiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków całej gminy Poświętne modernizacji...

Informujemy, iż z dniem 18-12-2015 roku na terenie powiatu białostockiego na wszystkich obrębach obowiązuje jeden układ współrzędnych PUWG 2000/8....

W geoportalu powiatowym dodano warstwę ze skanami map przeglądowych osnowy poziomej. Dostęp do niej jest możliwy w trybie niepublicznym....

W dziale Dokumenty do pobrania zamieszczono pismo Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniające, do których dokumentów należy stosować klauzule: "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej". ...

W sekcji Dokumenty do pobrania zamieszczono komunikat Geodety Powiatowego Czesława Bartoszewicza odnośnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego...

Informujemy, iż rozpoczynamy test automatycznej wymiany danych między PODGiK w Białymstoku a Wykonawcami. Automatyczne zasilanie przyspieszy wprowadzenie Państwa opracowania do zasobu PODGiK oraz wyeliminuje błędy wprowadzania ze strony PODGiK. Wymagane są: program Ewmapa, menu z PODGiK, zapoznanie się z warunkami - w dziale Dokumenty...